Cơ sở hàm phức một biến

Tác giả: Võ Quốc Phong, Nguyễn Thị Huyền Nga

Số trang: 186 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Sách gồm 8 chương trình bày các kiến thức cơ bản về hàm phức một biến. Nội dung cụ thể đi từ những định nghĩa cơ bản về hàm giải tích, các phép toán cơ bản ở chương 1,2,3, cho đến các vấn đề mang tính ứng dụng như chuỗi hàm phức, thặng dư, và các biến đổi bảo giác và tích phân ở 5 chương cuối .