QUẦY SÁCH

Thể loại

Sinh học & Công nghệ sinh học

Toán & Tin học

Hóa học

Vật lý & Vật lý kỹ thuật

Địa chất

Môi trường

Điện tử viễn thông

Khoa học vật liệu

SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI

Tác giả: Trần Văn Hiếu

Số trang: 416 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

SÁCH THAM KHẢO MỚI

SÁCH CHUYÊN KHẢO

Tác giả: Trần Văn Hiếu

Số trang: 316 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM