HÓA HỮU CƠ 2

Tác giả: Nguyễn Trung Nhân

Số trang: 447 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Giáo trình Hóa Hữu cơ 2 trình bày danh pháp, tính chất vật lý, phương pháp điều chế, phản ứng hóa học và ứng dụng của các nhóm chức hữu cơ thông dụng