Tạo các protein tái tổ hợp ứng dụng trong xét nghiệm và điều trị bệnh

Tác giả: Trần Văn Hiếu

Số trang: 316 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về protein tái tổ hợp; tạo các protein tái tổ hợp cho ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học; tạo các protein tái tổ hợp cho ứng dụng trong lĩnh vực thú y; tạo các protein tái tổ hợp cho ứng dụng trong lĩnh vực thuỷ sản; ứng dụng protein tái tổ hợp trong xét nghiệm, phòng ngừa, điều trị bệnh.