Vành chia và nhóm tuyến tính trên vành chia

Tác giả: Mai Hoàng Biên (chủ biên)

Số trang: 179 tr.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Trình bày các kiến thức liên quan tới vành chia và nhóm tuyến tính trên vành chia. Là sách chuyên khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh học tập và nghiên cứu liên quan tới chủ đề nhóm tuyến tính trên vành chia.