Giáo trình Xác suất thống kê

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số trang: 223 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Các khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, hồi quy và tương quan.