Miễn dịch học: Chức năng và các bất thường của hệ miễn dịch

Tác giả: Trần Văn Hiếu

Số trang: 416 tr.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt nội dung

Trình bày khái quát về hệ thống cơ quan, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch. Cơ chế hình thành sự đa dạng của thụ thể tế bào T/B (T/BCR). Cơ chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và dịch thể